Agencja Ochrony Osób i Mienia „ HEROS ” z siedzibą w Otwocku przy ul. Kwiatowej 9 została utworzona w 1994 r. i reprezentowana jest przez właścicieli Dariusza Makijonko – Prezesa i Mirosława Makijonko – Dyrektora działająca jako firma Handlowo – Usługowa na podstawie Koncesji wydanej przez M.S.W. i A Nr. L – 1498/00 z dnia 14.09.2000 r. będącej kontynuacją koncesji nr. K- 199/94 z dnia 29.04.1994 r. zgodnie z Ustawą z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia.
Działając na rynku z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem i chroniąc obiekty biurowe, produkcyjne, przemysłowe, handlowe, budowlane, magazyny, szkoły i wiele innych obiektów obserwujemy stałą tendencję wzrostu zapotrzebowania na nasze usługi co pozwoliło nam na zdobycie doświadczenia i umiejętności, przy obsługiwaniu tak wielu firm.
Wiemy, że najważniejszą i najlepszą reklamą firmy jest człowiek, dlatego też przy doborze pracowników stawiamy na jakość na wszystkich szczeblach firmy stosując bardzo wysokie kryteria, co pozwala nam na wyselekcjonowanie osób dysponujących odpowiednim przygotowaniem, wiedzą, umiejętnościami i predyspozycjami psychofizycznymi do wykonywania zadań o najwyższym stopniu trudności, a także aparycją. Wszyscy kandydaci przechodzą pełne szkolenie w zakresie teorii zawodowej, samoobrony i techniki interwencyjnej, oraz pełny zakres szkolenia strzeleckiego. Po ukończeniu szkolenia, nasi pracownicy pełniący służbę w różnych oddziałach zobowiązani są do nieustannego podnoszenia swoich kwalifikacji, oraz do utrzymywania wysokiej sprawności fizycznej poprzez seminaria i zajęcia jakie organizuje nasza firma. Ponadto nasi pracownicy podlegają procedurom weryfikacji przeprowadzanych przez Centralny Rejestr Skazanych, oraz nasze wewnętrzne służby kontroli wewnętrznej.
Po tak dokładnym doborze pracowników i doświadczeniu na rynku wierzymy, że jesteśmy w stanie nawiązać z Państwem, miłą i przyjazną współpracę na jaką oczywiście Państwo zasługujecie, abyście mogli czuć się bezpiecznie i spokojnie pracować.
Nasza firma bierze odpowiedzialność za powierzone mienie. Posiadamy polisę ubezpieczeniową w zakresie odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej .

1. Świadczymy kompleksowe usługi w pełnym zakresie:
– ochrony stacjonarnej obiektów,
– projektowania i instalowania systemów: alarmowych, telewizji dozorowej CC TV,
– monitorowania systemów alarmowych z natychmiastową reakcją załóg interwencyjnych,
– serwisu technicznego zabezpieczeń elektronicznych gwarancyjnych i pogwarancyjnych,
– monitorowanie pojazdów poprzez system GPS.

KWALIFIKACJE DOBORU PRACOWNIKÓW
2. PRACOWNICY OCHRONY ZATRUDNIENI W AGENCJI „HEROS” MUSZĄ
SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA:
– przedstawienie dokumentu o niekaralności,
– opinie oraz udokumentowany przebieg dotychczasowej pracy zawodowej,
– wykształcenie minimum zawodowe,
– zaświadczenie uprawnionego lekarza stwierdzające zdolność do pracy w charakterze agenta ochrony,
– przedział wieku 25 – 55 lat,
– wzrost powyżej 175 cm.,
– wymagana kultura osobista, miła powierzchowność, stanowczość,
– podpisują zobowiązania o zachowaniu tajemnicy państwowej i zakładowej

3. W TRAKCIE ZATRUDNIENIA PRACOWNICY SĄ SYSTEMATYCZNIE SZKOLENI
W CELU PODWYŻSZENIA KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH:
– wymagamy i umożliwiamy ukończenie kursu na licencję agenta ochrony,
– przeszkolenie p. poż. i BHP,
– przeszkolenie odnośnie specyfikacji nowego miejsca pracy oraz z zakresu obowiązków,
– dokonujemy weryfikacji pracowników w trakcie zatrudnienia w naszej Agencji.

4. AGENCJA OCHRONY „HEROS” ZAPEWNIA:
– podwyższenie kwalifikacji zawodowych,
– dla posiadających zezwolenie na broń palną – organizujemy strzelania.

5. WARIANT OCHRONY OBIEKTU OPRACOWANY JEST ZE SZCZEGÓLNYM
UWZGLĘDNIENIEM:
– specyfikacji obiektu,
– położenia obiektu,
– kubatury,
– rodzaju wykonywanej pracy,
– rodzaju i ilości posiadanych zabezpieczeń, mechanicznych i elektronicznych,
– stopnia zagrożenia,
– wartości materialnej,
– godzin otwarcia petentów.

6. MIEJSCA O SZCZEGÓLNYM ZAGROŻENIU:
– określone przez wcześniejszą wizją lokalną, specyfikację danego obiektu.

7. UBRANIE I WYPOSAŻENIE AGENTA OCHRONY:
– uniform polowy, galowy ( letni, zimowy ),
– garnitur (na życzenie),
– identyfikator,
– broń palna, gazowa lub paralizator,
– łączność radiowa,
– środki bezpośredniego przymusu,
– kamizelki kuloodporne ( dot. konwojów, załóg interwencyjnych ).

8. KONTROLA WEWNĘTRZNA
Agenci ochrony pełniący służbę na danym obiekcie podlegają bezpośrednio
Kierownikowi zmiany, oraz inspektorowi nadzoru dokonującego kontroli pracy
naszych agentów ochrony, oraz stanu zabezpieczeń na obiekcie. Duże uprawnienia
kontroli posiadają załogi interwencyjne, które każdego dnia i kilka razy w ciągu
nocy – jeżeli pozwala na to właściciel obiektu sprawdzają naszych agentów ochrony.
Wszelkie nieprawidłowości są natychmiast zgłaszane inspektorowi w ciągu całej doby.
Kontrole dokonywane są również drogą radiową.
9. DO REALIZACJI ZADAŃ NA PAŃSTWA OBIEKTACH SŁUŻBA OCHRONY
HEROS DYSPONUJE:
a) niezawodną łącznością radiową, która umożliwia:
– porozumiewanie się naszych agentów ochrony miedzy sobą,
– porozumiewanie się naszych agentów z centralą,
– nadzór Centrali nad pracownikami,
– porozumiewanie się z patrolem interwencyjnym,
– natychmiastowe powiadomienie specjalistycznej służby: Policji, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, Pogotowia Gazowego itp.
Pracownicy ochrony wspomagani są przez zmotoryzowane patrole interwencyjne.

10. OGÓLNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW AGENTÓW OCHRONY „HEROS”:
– ochrona przed włamaniem do obiektu,
– ochrona przed zaborem lub uszkodzeniem wyposażenia w obiektach, oraz dokumentów będących własnością Zleceniodawcy,
– udzielenie stosownych informacji petentom i kierowanie ich do właściwego obszaru,
– nie wpuszczenie na teren obiektu akwizytorów, osób o „ podejrzanym wyglądzie „, osób sprawiających trudności będących pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
( narkotyki itp.),
– zwracanie uwagi na podejrzane osoby z torbami, paczkami pozostawione na strzeżonym
terenie, mogące zawierać ładunek wybuchowy,
– skuteczne reagowanie w przypadkach jakiegokolwiek zagrożenia – zwłaszcza na sygnały alarmowe odebrane od pracowników,
– interwencja wobec osób zakłócających porządek wewnątrz obiektu,
– prowadzenie ewidencji kluczy, plombowanie,
– wzmożona kontrola wszystkich osób wchodzących i wychodzących z obiektu w tracie urzędowania jak również poza godzinami pracy,
– po zakończonej pracy i wyjściu pracowników – sprawdzenie pomieszczeń oraz zabezpieczeń technicznych tj. kłódek, zamków, okien, ogrodzenia, oświetlenia i alarmu,
– po godzinach pracy – wpuszczenie osób wyłącznie uprawnionych do wejścia,
– stałe patrolowanie terenu wewnątrz obiektu oraz miejsc o szczególnym zagrożeniu,
– obsługa telewizji przemysłowej,
– wzmożona czynność ochrony w godzinach nocnych,
– utrzymywanie łączności między agentami ochrony, bazą, a grupami interwencyjnymi,
– uzbrajanie i rozbrajanie systemów alarmowych,
– zamykanie i otwieranie obiektów o określonych godzinach,
– prowadzenie księgi dyżurów, wpisywanie informacji o objęciu dyżuru oraz o wszelkich zdarzeniach zaistniałych w trakcie służby i jej zakończenie,
– niezwłoczne informowanie upoważnionych pracowników Zleceniodawcy o wszelkich zaistniałych zdarzeniach na terenie ochranianych obiektów,
– inne obowiązki, opracowane zgodnie z Państwa zapotrzebowaniem.

DZIĘKUJEMY ZA ZAPOZNANIE SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ
I ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY.